КРИОМА ЕООД е изключителен представител за България на SOPREMA GROUP, Франция - конгломерат от седемнадесет завода, световен лидер (втори по обем в света) в производството на битумни хидроизолационни материали и покривни покрития. Фирмата представлява POLISYSTEM и CEPLASTIK, Испания като поддоставчици на SOPREMA за да допълни областта на хидроизолациите с TPO и PVC синтетични мембрани.

КРИОМА предлага на българският пазар битумни керемиди ITALIANA MEMBRANE и над 200 други продукта на SOPREMA GROUP с десетгодишна производствена гаранция и изключително конкурентни цени.

Чрез сътрудничеството си с ITALPROFILI, Италия - производител на покривни аксесоари, фирмата предлага затворен цикъл в комплектоването на материалите необходими за съвременната хидроизолация. От 2002 г. КРИОМА успешно се развива и в областта на топлоизолационните материали и компонентите за топлоизолационни системи. Доказателство за това е гласуваното доверие и оторизирането на фирмата за официален представител на световния концерн за производство на каменно минерална вата ROCKWOOL, Дания. Предлаганата гама на пенополистиролите е осигурена с представителството на производителите STYROPAN, Гърция. Представлявайки HEXADOME и BATIPLAST, части от SOPREMA GROUP, КРИОМА е от малкото фирми в България, специализирани в инженеринга на противодимни люкове, осветителни куполи от PMMA, дъгово и шедово покривно осветление и вентилация, термопневматиката и съпътстващата ги командна апаратура и окомплектовка. Битумните хидроизолационни мембрани - производство на SOPREMA Group, Франция, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 годишна производствена гаранция, сертифицирана с гаранционна полица от завода производител. Синтетичните хидроизолационни мембрани производство на CEPLASTIK, Испания, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 insurance guarantee - застрахователна гаранция включваща пълен ремонт на покрива, стойността на материалите, както и стойността на понесените по вина на материала производствени материални щети. Гарантиран е експлоатационен период на мембраната от минимум 25 години, сертифициран от BBA /British Board of Agreement/. Покривните аксесоари на ITALPROFILI ИТАЛИЯ, за битумните мембрани са произведени от модифициран EPDM каучук - материал, съвместим с газопламъчната обработка на битумните хидроизолации, а за синтетичните мембрани са съответно от PVC и TPO. Всички гореупоменати материали притежават необходимите сертификати за влагане в строителството в Република България, издадени от оторизирани български лаборатории.

Хидроизолации, топлоизолации, хумоизолации, шумоизолации, покривни покрития, аксесосари, противодимни люкове и осветителни куполи, битумни мембрани, ПВЦ, хидроизолации системи, синтетични подкеремидни подпокривни пароизолационнни мушами, осветление и димоотвеждане.

Офис: 1 Град: Пловдив 4023 Адрес: ПЛОВДИВ 4023, П.К. 159, Централен офис и склад Tърговски и инженерингов комплекс КРИОМА - ИЗОМАРКЕТ, ул. Нестор Абаджиев 23 тел./факс: 032/62 94 74, 63 84 96; 032/608 555; 032/608 556; Мобилен: 088/881 72 64, 088/759 31 10 E-mail: crioma@dir.bg
Офис: 2 Град: София 1407 Адрес: жк Хладилника, ул. Филип Кутев 137 - административна сграда, ет. 2 тел.: 0889 007 245; 02 862 16 03 E-mail: crioma-sofia@dir.bg
Офис: 3 Град: Бургас 8000 Адрес: ул. Индустриална 3 тел./факс 056/84 52 67 Мобилен: 088/759 56 67, 088/759 56 71 E-mail: burgas@crioma.net

CRIOMA-Waterproofing, Heatinsulations,Soundproofing, roof accessories & coatings

CRIOMA Ltd is a special representative for Bulgaria of SOPREMA GROUP, France-conglomerate of seventeen factories, world-wide leader in producing of bituminous waterproofing materials and roof covers.

The firm represent POLISYSTEM and CEPLASTIK, Spain like sub-caterers of SOPREMA to complete the area of waterproofing materials TPO and PVC synthetic membranes.

CRIOMA offer to bulgarian market bituminouse tiles of ITALIANA MEMBRANE and over 200 other products of SOPREMA GROUP with 10 years poduction guarantee and extreme competitive prices .

On co-operation with ITALPROFILI, Italy - producer of roof accessories, the firm offer captive cycle in recruitment of necessery materials for contemporary waterproofing.

From year 2002, CRIOMA successful develop into area of heatinsulation materials and components for heatinsulation systems. Evidence of this is voted trust and autorisation in Crioma for oficial representative of worldwide concern ROCKWOOL, Denmark, producer of rock-mineral wool.

A full range of polystyrene is guaranteed with representing of producers from STYROPAN, Greece.

Representing HEXADOME and BATIPLAST, parts of SOPREMA GROUP, CRIOMA Ltd. it is from the thing companies in Bulgaria, specialized in engineering of smoke-extraction aperture, illuminating domes from PMMA.

Bituminous waterproofing membranes Special bituminous waterproofing membranes Self adhesive waterproofing membranes Roof accessories bituminous waterproofing PU waterproofing cover Decorative finishing cover for inhabitable roofs and terraces Synthetic PVC waterproofing systems Waterproofing in foundations

Roof accessories PVC bituminous tile tiles import and trade construction materials enterprising consultations membrane membranes PVC modified illumination ventilation dome roof insulations soundproofing bitumen cover smart solutions engineering

Bituminous waterproofing membranes roof accessories bituminous waterproofing PU cover finishing cover roofs terrace synthetic PVC system foundation accessories tile construction PVC illumination ventilation soundproofing solutions engineering

Home Bulgarian
Roof covers Waterproofing Soundproofing systems Illuminating domes and smoke-extraction aperture Sandwich panels Heatinsulations Double floors Exotic wood ISO Market: All isolations!

Address in Plovdiv Address in Sofia

PRESENTATION

CRIOMA ENGINEERING is exclusive representative of SORPEMA GROUP, FRANCE for Bulgaria. SOPREMA is a conglomerate consisting of seventeen factories around the world and is world leader (second in volume of production in the world) in the production of bituminous waterproofing materials and roof covers. The company also represents POLISYSTEM and SINTEC laminados©, SPAIN as suppliers for SOPREMA and thus completes the whole range of waterproofing materials with TPO and PVC synthetic membranes.

CRIOMA ENGINEERING offers to the Bulgarian market btuminous shingles ITALIANA MEMBRANE©, Italy and over 200 other products of SOPREMA GROUP with 10 year production guarantee and at exclusively competitive prices.

Through their partnership with ITALPROFILI – ITALY, producer of roof accessories, CRIOMA ENGINEERING manages to offer the complete cycle of supplying the materials necessary for the waterproofing of all types of contemporary roofs.

Since year 2002 CRIOMA ENGINEERING is successfully developing in the area of heat insulation materials and the components for heat insulation systems. This can be proved by the voted confidence and the authorization of the company to become official representative of the world-wide concern for production of stone-mineral wool – ROCKWOOL DENMARK.

The variety of offered polystyrenes is guaranteed with the representation of the producers of such type of materials – STYROPAN – GREECE.

Representing HEXADOME and BATIPLAST, parts of SOPREMA GROUP makes CRIOMA ENGINEERING one of the few companies in Bulgaria specialized in the field of engineering smoke-extraction vents, skylights, domes from PMMA, continuous roof lights for zenithal lighting, ventilation and smoke-extraction, thermo-pneumatics and the accompanying command systems and settings.

As representative of PANELCO – GREECE the company offers facade and roof sandwich panels with polyurethane foam and thus completes the whole range of insulation solutions.


French specilized hypermarket for insulations ISOMARKET.

In the begining of year 2006 in Plovdiv was opened first french specilized building hypermarket for insulations ISOMARKET. The modernist construct technologies and solutions offer new opened TRADE and ENGINEERING complex „CRIOMA - ISOMARKET”. He is an original demosntration of all products, systems and solutions - not only of full scale of products, wich “CRIOMA” is oficial representative, but many products of leading bulgarian and foreign producers.

The slogan of ISOMARKET is:

French specilized hypermarket for insulations ISOMARKET.

The hypermarket offer, both full scale of products of Soprema Group - France, and products of “IZOLA PETROV”, “MKM“, “Yalltex“,”Fibran” , “Baumit“, “Ceresit“,”Bramac“, ”Onduline“, “ITALIANA MEMBRANE“ - all kinds bituminous shingles and accessories of “Italprofili“, Styropan - EPS, Isowand, Neopor® - product of BASF®.

Prposely satisfy customer needs of maximum consumer range, as well as and optimal satisfying of general requests of trade partners of CRIOMA ENGINEERING. In ISOMARKET, called specilized hypermarket, had offered more and more products like - “DEPRON”, all products of ORGAHIM and many others. Secial developed section "All for home repair", had purpose to satisfy citizens of a housing estate. ”Trakia“, and the visitors of region Plovdiv, from Assenovgrad and all south-east region of Bulgaria. In the market is included full scale of heat- and waterproofing systems, instruments, construction chemistry, paints and latexes, facade solutions and ground coating mixtures, iron sheets materials, PVC and iron gutters, fasteners and electrical tools, sector “Garden” with live plants and accessories and many others...


INSULATION ENGINEERING

Company CRIOMA offer products and technolgies of companies:

SOPREMA GROUP, France
(Certificates) See the sertificate!
CRIOMA is exclusive representative of SOPREMA GROUP for BULGARIA and MACEDONIA.

STYROPAN, Greece
ITALIANA MEMBRANE©, Italy
ROCKWOOL, Denmark
HEXADOME, France
ITALPROFILI, Italy
(Certificates) See the certificate
SINTEC laminados©, SPAIN

FLAG GROUP, Italy

   

GUARANTEES:

Bituminouse waterproofing membranes - produced of SOPREMA Group, France, owned quality certificate ISO 9001 and they have 10 years production guarantee, certified with guarantee policy from producer factory.

Synthetic waterproofing membranes produced of SINTEC laminados©, Spain, has owned quality sertificate ISO 9001 and have 10 years insurance guarantee - including full repair of roof, th worth of materials as well as the worth of the supported wrongs of guilt of the material production and material causes. An operating period of the membrane from a minimum is guarantied for 25 years, certified form BBA /British Board of Agreement/.

Roof accessories ITALPROFILI Italy, for bituminous membranes are made of modified bitumen EPDM caoutchouc - material, compatible with gas-flame cultivation of bituminous waterproofing, and respectively for synthetic membranes from PVC and TPO.

All aforesaid meaterials has owned necessery sertificates for using in construction in Republic of Bulgaria, published from autorizied bulgarian laboratories.

REFERENCE:

Company CRIOMA Ltd. during the time of 2000 ÷ 2003 year has supply materials and she complete waterproofing for the following largest places:

Place/client Realization
1. BREAD - MAKING PLANT BOTUNEC - SOFIA 6800 sq.m. two ply waterproofing system
2. BREAD - MAKING PLANT LOZENEC 1 - SOFIA 6400 sq.m. two ply waterproofing system
3. BREAD - MAKING PLANT LOZENEC 2 - SOFIA 2600 sq.m. two ply waterproofing system
4. TUNNELS MOTORWAY TRAKIA - part waterproofing
38 000 sq.m. PVC waterproofing system of FLAG - ITALY
5. PUBLISHING LETERA - PLOVDIV 2000 sq.m. two ply waterproofing system
7. ADMINISTRATIVE BUILDING "MASHIN COMERCE"- ASSENOVGRAD 1000 sq.m. two ply heatinsulation and waterproofing
7. BRIDGE - villige ZLATOVRUH 300 sq.m. one ply waterproofing
8. BRIDGE INTERNATIONAL FAIR - PLOVDIV 2700 sq.m. one ply waterproofing
9. TRADE COMPLEX "PROFIL" Ltd - PLOVDIV 5600 sq.m. two ply waterproofing system
10. POLYGRAPHIC WORKS S.A. - PLOVDIV 5800 sq.m. one ply waterproofing
11. MILL WORKS - HASKOVO 2200 sq.m. two ply waterproofing system
12. BOTTLING FACTORY FOR MINERAL WATER - BANKIA 1200 sq.m. two ply waterproofing system
13. BREAD - MAKING PLAN - VELINGRAD 1000 sq.m. one ply waterproofing
14. A FREEZING PLANT DANONE - PLOVDIV 1700 sq.m. mechanical fixing two ply waterproofing
15. AUTOCOMPLEX "PULDIN AUTO" - PLOVDIV 500 кв.м. one ply waterproofing
16. PETROL STATION "ECOPETROLIUM"- SOFIA, SVOGE, PLOVDIV 1800 sq.m. two ply heatinsulation and waterproofing system
17. PRINTING BASE DEMAX Ltd. - SOFIA 12 000 sq.m. one ply waterproofing
18. TRADE COMPLEX "ALEXANDRIS" Ltd. - PLOVDIV 1400 sq.m. waterproofing system POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ITALY
19. HOTEL "EUROPE" - KK "SUNNY BEACH" 600 sq.m. one ply waterproofing
20. HOTEL "ISKUR" - KK "SUNNY BEACH" 300 sq.m. one ply waterproofing system
21. BREAD - MAKING PLANT - PERNIKк 1000 sq.m. one ply waterproofing system
22. PETROL STATION "ECOPETROLIUM"- SOFIA, housing estate Liulin 600 sq.m. two ply heatinsulation and waterproofing system
23. OFFICE BUILDING "ARNAUDOV" - PLOVDIV 500 sq.m. one ply heatinsulation and waterproofing system
24. PRODUCTION HALL "MINIPULS" - PLOVDIV 2500 sq.m. one ply waterproofing
25. PRODUCTION HALL "ARMITEH" - PLOVDIV 1200 sq.m. waterproofing system POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ITALY
26. PRODUCTION HALL " ZURNENI HRANI" - HASKOVO 1200 sq.m. one ply waterproofing
27. "BTC" - SOFIA 1000 sq.m one ply waterproofing
28. PETROL STATION "NAFTEX" S.A. - PERNIK 120 sq.m. waterproofing system POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ITALY
29. PETROL STATION AND TRADE COMPLEX "MARJ" - PLOVDIV 300 sq.m. one ply waterproofing
30. HOUSING ESTATE "STOBIS" Ltd - SOFIA 800 sq.m. two ply waterproofing system
31. DUTCH AN AREA ZONE FOR SUMMER-HOUSES - POMORIE 1000 sq.m. two ply heatinsulation and waterproofing
32. "CHILD SANATORIUM" - HISAR 6000 sq.m. one ply waterproofing
33. "CENTER PLANTING" - PLOVDIV 1000 sq.m. waterproofing POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ITALY
34. PRODUCTION HALL "TEOLINOPLAST" - PLOVDIV 2500 sq.m. one ply waterproofing
35. TRADE COMPLEX "OFFICE ONE SUPERSTORE" - SOFIA
1800 sq.m. one ply waterproofing
36. DUTCH AN AREA ZONE FOR SUMMER-HOUSES "POMORIE GOLF AND BEACH"- POMORIE 500 sq.m. two ply heatinsulation and waterproofing system
37. HOTEL "VELA" - KK "SUNNY BEACH" 1800 sq.m. waterproofing system POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ITALY
38. HOTEL "BOHEMI" - KK "SUNNY BEACH" 1000 sq.m. heatinsulation and waterproofing system POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ITALY
39. TAILORING FACTORY"RED - С" Ltd - STAMBOLIISKI 700 sq.m. heatinsulation and waterproofing material POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ITALY
40. "BILLA" - SOFIA and PLOVDIV 200 cub.m. heatinsulation system
41. PETROLSTATION "EUROOIL" - BURGAS, KARNOBAT 400 sq.m. one ply heatinsulation and waterproofing system
42. TEXTILE FACTORY "MIROLIO" S.A. - SLIVEN 20 000 sq.m. waterproofing system POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ITALY
43. PRODUCTION CENTER "BORO" - SOFIA 1200 sq.m. one ply waterproofing
... other smallest construction sites .  

ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООДWeb design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.